Regulamin

Regulamin Festiwalu CUD z dn. 1 września 2018r.:

I. Postanowienia Ogólne
1.1. Festiwal Świadomej pracy z ciałem  odbywa się w budynku Centrum Kultury i Oświaty Bakara SM. Metalowiec mieszczącego się przy ulicy
Różanej 4-6 we Wrocławiu w dniach 02-04.11.2018r.
1.2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festiwalu będą przebywały
na terenie placówki. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festiwalu
zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
1.3. Ze względu na charakter imprezy, organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w
tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym
zakresie.
Organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe,
skutkujące utratą zdrowia lub życia.
1.4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, może zmienić datę, miejsce oraz program festiwalu,
W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
II. Nabycie biletu i udział w festiwalu.
2.1 W festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie
organizatorów na przebywanie na terenie festiwalu.
2.2 Bilet na festiwal można nabyć w formie przedpłaty (Przedsprzedaż)
oraz w sprzedaży na miejscu wydarzenia w dniach 02.-04.11.2018r. ,ma on charakter niezbywalny. Dostępne są bilety upoważniające do przebywania na cały czas festiwalu od jego rozpoczęcia w piątek od godz. 17:00 do 30 minut po zakończeniu ostatniego wydarzenia festiwalu, w sobotę oraz niedziele od godz. 9 do 30 minut po zakończeniu ostatniego wydarzenia festiwalu oraz bilety jednodniowe z dodatkowymi opcjami (wstęp na wieczór inauguracyjny w piątek 2.11.2018 .
Koszt biletu na całe wydarzenie w przedpłacie do dnia 30.09.2018 wynosi 199zł, do 30.10.2018r. wynosi 249zł, natomiast przy zakupie na miejscu 300zł. Bilet jednodniowy kosztuje 149zł z opcją dodatkową wstępu na wieczór inauguracyjny w piątek 2.11.2018 w cenie 30zł. Kupując bilet w momencie zapłaty rezygnujesz z możliwości zwrotu biletu i nabywasz prawo do rozporządzania rezerwacją miejsc na warsztaty typu zamkniętego.
2.3. Należność za bilet należy wpłacić na numer konta bankowego podanego w mailu potwierdzającym rezerwację,
po dokonaniu rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich z dokładnym opisem za kogo dokonywana jest opłata.
2.4. Przedsprzedaż biletów trwa do 30.10.2018r. Z tymże że bilety zakupione w dniach 29-31 listopada muszą być potwierdzone za pomocą potwierdzenia złożenia dyspozycji przelewu ceny biletu.                                                                                                                                                              Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży biletów. Chęć zwrócenia zakupionego biletu należy zgłosić organizatorom najpóźniej do dnia 10.10.2018r. Zwrot zostanie dokonany po odjęciu kwoty manipulacyjnej wynoszącej 50zł. Po tym okresie osobom, które nabyły bilet, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów zakupu. Przepisanie biletu możliwe jest do 20.10.2018r. po dokonaniu opłaty administracyjnej w wysokości 50zł.
2.5. Udział w festiwalu jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2.6. Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania opaski na lewej ręce. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski osobom trzecim. Zgubienie identyfikatora lub opaski należy niezwłocznie zgłosić obsłudze rejestrującej wejścia.
Osoby nie posiadające opaski będą usuwane z terenu festiwalu.
2.7. Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.
III. Prawa i obowiązki uczestników.
3.1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu i na jego terenie.
3.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy
osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub
mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie, uczestnicy są zobowiązani
do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.
3.3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów i ochrony.
3.4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na teren
festiwalu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe;
3.5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu.
3.6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia.
Za spowodowane szkody materialne odpowiada sprawca zdarzenia.
3.7. Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach (na zewnątrz budynku).
3.8. Na terenie festiwalu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także
przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.
IV. Prawa i obowiązki.
4.1. Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia
Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
4.2. Pracownicy ochrony mają prawo rewidować rzeczy uczestników w celu zapobiegania lub
wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.
4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.
4.4. Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunków uczestników festiwalu na zdjęciach i filmie z festiwalu. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę do publikacji swojego wizerunku na zdjęciach i filmach promujących, dokumentujących festiwal i wydarzenia okołofestiwalowe.
V. Postanowienia końcowe.
5.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności
wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu
zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: festiwalcud.pl/regulamin
5.2. Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.

5.4. Kontakt we wszelkich sprawach związanych z festiwalem możliwy jest tylko poprzez e-mail: festiwalcud@gmail.com